Czy chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga?

9 kwietnia 2009 § 1 komentarz

„Czy Chrześcijanie i Żydzi wierzą w tego samego Boga?”, ks. Michał Poradowski.

Wersja PDF  wpisu do pobrania tu: [link]

Od czasu ukazania sie dokumentu Nostra aetate, pod koniec Drugiego Soboru Watykańskiego, rozpowszechniło się mniemanie jakoby chrześcijanie i żydzi (to jest wyznawcy „religii Mojżeszowej”) wierzą w tego samego Boga.

Otóż, ów dokument, Nostra aetate, nic podobnego nie twierdzi, tylko uznaje, ze rożne religie pogańskie zawierają także niektóre elementy pierwotnego Objawienia, które otrzymała pierwsza para ludzka, Adam i Ewa, oraz ze do niektórych religii pogańskich przeniknęły także pewne idee ze Starego Testamentu i z Chrześcijaństwa, a wiec z późniejszego Objawienia, natomiast nigdzie nie twierdzi jakoby chrześcijanie i żydzi wyznawali te sama wiarę i wierzyli w tego samego Boga; te twierdzenia są rozpowszechniane przez osoby prywatne, często także przez niektórych biskupów w rożnych krajach, ale sa to opinie wyłącznie tychże osób, ale to nie jest opinia nauki oficjalnej Kościoła. Kościół bowiem tak dziś, jak i dawniej, wyznaje te sama wiarę, która wyznawali Apostołowie, a która przedstawili na piśmie w tzw. Składzie Apostolskim, być może już z okazji Pierwszego Soboru, a wiec w roku 50, czyli około 15 lat po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, ale które to wyznanie wiary, a przynajmniej jego składniki, znajdują się w dokumentach wcześniejszych, zwłaszcza w tekstach liturgicznych, związanych z Msza Świętą. Az do dziś, bez przerwy i bez zmian, Kościół naucza, zwłaszcza przez liturgie mszalna, tej samej wiary Składu Apostolskiego, który wyznawali chrześcijanie w czasach apostolskich, tj. jeszcze za życia Apostołów. W skrócie nazywa się te wyznania wiary katolickiej słowem Credo(wierze).

Prawdopodobnie pierwszym, a wiec najstarszym tekstem, jest tzw. Skład Apostolski, recytowany w najdawniejszych liturgiach Mszy Świętej, a zachowany w pismach św. Justyna, zmarłego w roku 167, którego są dwie wersje: łacińska, czyli rzymska i grecka, czyli bizantyjska. Sa one identyczne i znajdują sie na pierwszym miejscu w tzw. Enchuruduon Symbolorum -definutionum et declarationum, opracowany przez Henricus Denzinger, z aprobata Kościoła, a zwykle cytowany krótko jako Denzimger. Ta wersja krótka, łacińska Składu Apostolskiego jest uzywana w liturgii mszalnej aż do dziś.

Jej tekst w przekładzie polskim jest następujący:

„Wierze w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził sie z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyzowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił do niebios, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierze w Ducha Świętego, w święty Kościół katolicki, W Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. „

Następne Credo, już nieco obszerniejsze jest tzw. „nicejskie” , bo było ułożone na Soborze Nicejskim w roku 325, który to sobór zajął się herezja Ariusza, czyli „zżydzialym Chrześcijaństwem”, bo odrzucającym dogmat Trójcy Przenajświętszej, stad tez w tym Credo uwypukla się te aspekty wiary katolickiej, które były najbardziej atakowane przez herezje ariańską, czyli przez „judaisantes” (zydujacych), a która odzywa obecnie. Tekst ten został nieco później, bo na Soborze konstantynopolitańskim w roku 381, nieco uzupełniony, biorąc pod uwagę dalsze ataki żydów przeciwko katolickiej wierze, stad tez znany jest jako Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, używany aż do dziś w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Oto przekład polski:

„Wierze w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba. I za sprawa Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stal się człowiekiem. Ukrzyzowan również za nas pod Ponckim Pilatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi na prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierze w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwale. Który mówił przez proroków. Wierze w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego W przyszłym świecie. Amen. „

Trzeci tekst dawny Credo, znany od słów, którymi się zaczyna, jako Quicumque vult salvus esse (Ktokolwiek pragnie być zbawiony), przypisywany jest św, Atanazernu, ale być może ułożony był przez św. Ambrożego, gdyż jego tekst łaciński znany był wcześniej niż grecki, a znajduje się w najstarszych brewiarzach. Choć bardzo długi, trzeba go tutaj przypomnieć, gdyż najsilniej przeciwstawia się judaizacji chrześcijaństwa i podkreśla różnice miedzy wiara katolicka i żydowską.

„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, powinien przede wszystkim trzymać sie wiary katolickiej. Kto by jej w całości i bez uszczerbku nie zachował, niechybnie zginie na wieki. Wiara zaś katolicka jest, abyśmy czcili Jednego Boga w Trójcy, a Trójce w Jedności, nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty. Bo inna jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna i Ducha jedno jest bóstwo, równa chwała i jednowieczny majestat. Jaki jest Ojciec, taki tez i Syn i taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty.”

Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wieczny Ojciec, wieczny Syn, wieczny Duch Święty. A jednak nie ma trzech wiecznych, lecz jeden Wieczny, jako i nie ma trzech niestworzonych, ani trzech niezmierzonych, lecz jeden Niestworzony i jeden Niezmierzony. Podobnie tez wszechmogący jest Ojciec, wszechmogący Syn i wszechmogący Duch Święty, a jednak nie ma trzech wszechmogących, lecz jeden jest Wszechmogący. Tak tez Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, a jednak nie ma trzech bogów, lecz jest jeden Bóg. Tak również Ojciec jest Panem, Syn jest Panem i Duch Święty jest Panem, a jednak nie ma trzech panów, lecz jest jeden Pan. Bo, jak nas wiara chrześcijańska skłania do tego, byśmy każdą osobę w szczególności wyznawali Bogiem i Panem, tak nam tez religia katolicka zabrania mówić o trzech bogach lub trzech panach.

Ojciec nie jest przez nikogo ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn jest od Ojca samego nie uczyniony, ani stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty jest od Ojca i Syna nie uczyniony, nie stworzony, ani nie zrodzony, lecz od Nich pochodzi. Wiec jeden tylko jest Ojciec, nie trzech ojców, jeden Syn, nie trzech synów, jeden Duch Święty, nie trzech duchów świętych. A w tej Trójcy nic nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz wszystkie trzy osoby jednakowo są wieczne i we wszystkim – jak się już powiedziało – należy czcić Jedność w Trójcy a Trójce w Jedności. Kto chce być zbawiony, tak niechaj o Trójcy rozumie. Lecz do zbawienia wiecznego potrzeba nadto z pełnią wiary uznawać wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otóż prawdziwa wiara żąda, byśmy wierzyli i wyznawali, ze Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, Bogiem jest i człowiekiem. Bogiem – z istoty Ojca zrodzony przedwiecznie, człowiekiem zaś -z istoty Matki narodzony w czasie.

Bóg doskonały i człowiek doskonały, złożony z rozumnej duszy i ciała ludzkiego. Równy Ojcu ze względu na Swą boskość, mniejszy od Ojca ze względu na swe człowieczeństwo. I jakkolwiek jest Bogiem i człowiekiem, to jednak nie masz dwóch, lecz jeden tylko jest Chrystus. Jeden, nie przez przemianę bóstwa w ciało, lecz przez przyjecie Człowieczeństwa przez Boga. Bezwzględnie jeden – nie przez zlanie się natur, lecz przez jedność osoby. Bo jak rozumna dusza i ciało stanowią jednego człowieka, tak Bóg i człowiek jednym jest Chrystusem. Który cierpiał dla naszego zbawienia, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A na jego przyjście maja wszyscy ludzie zmartwychwstać w ciałach swoich i zdać rachunek ze spraw swoich. I pójdą ci, którzy czynili dobrze, do Żywota wiecznego, a którzy źle czynili – W ogień wieczny. Taka jest wiara katolicka, bez której wiernego i stałego zachowania nikt zbawienia dostąpić nie może.”

Istnieją jeszcze i inne wersje Credo, zatwierdzone przez papieży, a znajdują się w książkach liturgicznych niektórych krajów, a nie różnią się w niczym istotnym z poprzednio wspomnianymi, robiąc jednak aluzje do miejscowych błędów dogmatycznych. Po Drugim soborze Watykańskim, wobec istniejącego zamieszania i dezorientacji, ówczesny papież Paweł VI ogłosił własne Credo, które w niczym nie rożni się od tych z pierwszych wieków i także szczególniej podkreśla dogmat Trójcy Przenajświętszej, który ludzkość zna tylko z Objawienia, czyli dany jest przez Chrystusa Pana, chociaż aluzje do niego znajdują się już w Pięcioksięgu Mojżesza.

Przypomina się tutaj wspomniane teksty, aby udowodnić, ze wedlug oficjalnej nauki Kościoła, od czasów apostolskich aż do dziś, Bóg, wyznawany przez chrześcijan, jest Trójcą Przenajświętszą i to właśnie odróżnia wiarę chrześcijańską od wiary żydowskiej, a także i innych monoteizmów, gdyż wiara żydowska, czyli tzw.”wyznanie mojżeszowe” jest monoteizmem absolutnym, który kategorycznie odrzuca chrześcijańskie pojecie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stad tez nie można mówić, ze chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga, a kto tak twierdzi jest – z punktu widzenia wiary katolickiej – albo ignorantem, albo heretykiem, bo nie bierze pod uwagę zasadniczej różnicy jaka istnieje miedzy monoteizmem chrześcijańskim i monoteizmem żydowskim.

(Denzinger. wyd. 1946. stronice 2.6 7.17-18. Tekst polski z książki Ks. Jana Zieji. Zasady życia chrześcijańskiego. Veritas. 1960. Jest to rodzaj katechizmu dla dorosłych; książka niezbędna w każdej rodzinie polskiej.)

Właśnie poprzednio wspomniane rożne „Chrześcijaństwa żydowskie” odrzucają wiarę w Trójcę Przenajświętszą.

Zresztą sami żydzi to stwierdzają jak na przykład rabin S. Warsaw z Middlessex (Anglia), który w londyńskim czasopiśmie Jewish Chronicle z dnia 23 lutego 1964 roku, pisze:

„Musze zakomunikować moje zdziwienie w związku z wiadomością, wydrukowana w ubiegłym tygodniu (w tejże Jewish Chronicle, przypisek mój), informującą, ze rzymsko-katolicki biskup Jamajki przemawiał z pulpitu Shaare Shalom Syngogi w Kingston. Niezależnie od tego, jaka nie byłaby intencja rabina Synagogi w Kigston, aby ożywić stosunki miedzy katolikami i żydami, jeśli on rzeczywiście wierzy, ze taki skutek można osiągnąć przez owa innowacje, która, poza tym ze gwałci prawo żydowskie, jest zarazem logicznym absurdem. Jak by nie byli wymownymi antologistami żydzi i poganie, wykazując, ze żydzi i chrześcijanie rzeczywiście wielbią tego samego Boga, taka deklaracja jest całkowicie fałszywa i bałamutna. Prawda jest bowiem, ze my uznajemy całkowita niezgodność miedzy tymi bóstwami i mnóstwo kazuistycznych twierdzeń nie może doprowadzić do ich utożsamiania. Chrześcijańska nauka o Trójcy jest diametralnie przeciwna pojęciu Boga Izraela, który jest niezbędnym elementem żydowskiej wiary. Z tego powodu tego rodzaju eksperymenty sztucznego bratania się są nieuczciwe i szkodliwe dla osiągnięcia wymuszonej jedności, która nie ma w rzeczywistości żadnych podstaw. ,, (7)

Tak wiec żaden uczciwy katolik, ani żaden uczciwy żyd (8)  nie może twierdzić, ze chrześcijanie i żydzi wyznają wiarę w tego samego boga, gdyż Bóg chrześcijański jest Bogiem w Trójcy Jedynym, a pojecie Boga „wyznania Mojżeszowego” nie dopuszcza pojęcia Trójcy Świętej, tak z powodu głębokiego przekonania religijnego, bo dla nich jest to politeizm, jak także i dlatego, iż przyjecie tego dogmatu wymaga logicznie uprzedniego przyjęcia bóstwa Jezusa z Nazaretu. Gdyby jakiś żyd to przyjął, przestałby być żydem i stałby się chrześcijaninem.

(7)  Cytowane w książce Carlos Disandro La herejia judeo-cristiana Buenos Aires. 1983 Tekst angielski jest następujący:

„I must register my amazement! a! !he item printed in your las! week’s issue reporting !ha! !he Roman Catholic Bishop of Jamaica spoke from !he pulpi! of ! he Shaare Shalom Synagogue of Kingston. However well intentioned be !he motive of !he rabbi of !he Kigston Synagogue in encouraging closer relations between Catholic and lews. does he really belive such resul!s can be achieved by such an innovation which. apart from being a violation oj lewish law. is a! !he same !im e a logical absurdity. For however eloquen!ly lewish or Gentile apologists may plead !hat !he lew and !he Christian really worship !he same God, such a declaration is u!!erly false and misleading. The !ru!h is !hal we acknowledge entirely irreconcilable deities and no 3Imoun! of casius!ic thanking can effec! an identify between them. The trinitarin doctrins of Christianity are diametriacally opposed to the God of Izrael. which is an indispensable attribule of Ihe Jewish faith. It is for such reason that I strongly deprecate all such forms of religious, as opposed to social experimenls at artificial fraternisation as being dishonest and harmful attempts to achieve a forced identify of spiritual aims which has no basis in reality.” [link]

(8)Ponownie przypominam. ze słowo „Żyd” (pisane z dużej litery) odnosi się do narodowości. a słowo „żyd” (pisane z malej litery ) odnosi się do wyznania, do religii. Co więcej, jak już uprzednio było wspomniane w poprzednich rozdziałach, żydowski monoteizm bardzo często jest sprowadzany przez jego wyznawców do monolatrii, czyli do kultu bożka plemiennego (9), co jest absolutnie nie do przyjęcia dla chrześcijanina, gdyż Bóg chrześcijański nie tylko jest Trójca, ale także jest Bogiem Jedynym i powszechnym (katolickim), a wiec Ojcem i celem ostatecznym życia wszystkich ludzi, a nie tylko żydów.

(9) Pisze o tym wiele z autorytetem, jako wyjątkowy znawca tych zagadnień  Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska” [link]. Jest to najlepsza lektura na ten temat w języku polskim

***

„Zapomniany kapłan – ks. Michał Poradowski”, Konrad Biernacki , Prawica.net, 17 września 2006 [link]

Reklamy

Tagged: , , , , , , , , , ,

§ One Response to Czy chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga?

Komentarz przed publikacją trafi do moderacji

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Czy chrześcijanie i żydzi wierzą w tego samego Boga? at Każdy naród ma własne pojęcie o dobrem i złem, i swoje własne dobro i zło..

meta